Metodické odporúčania pre vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK)

Výchova a vzdelávanie mladých rybárov je náročná a pre rybárstvo na Slovensku mimoriadne významná činnosť. Vedúci DRK prostredníctvom nej priamo ovplyvňujú formovanie novej generácie rybárov, funkcionárov občianskych združení a športových klubov. Môžu vzbudiť záujem mladých ľudí o ďalšie vzdelávanie v oblasti rybárstva alebo vychovať športovcov, ktorí budú dôstojne reprezentovať športový zväz na celoslovenských športových podujatiach a na podujatiach medzinárodného charakteru. Vedúci DRK sprostredkujú mladým ľuďom nie len poznatky a zručnosti v oblasti športového rybolovu, spoznávania prírody a jej zákonitostí, ale pestujú v nich aj spolupatričnosť k Slovenskému rybárskemu zväzu, proaktívny vzťah k ochrane životného prostredia a pevné postoje v otázkach rybárskej etiky. Práca s deťmi a mládežou je preto kľúčovou oblasťou z hľadiska rozvoja rybárstva na Slovensku.

Ciele a poslanie

Metodické odporúčania môžu slúžiť ako návod pre začínajúcich vedúcich DRK, ktorí ich postupne dopĺňajú o činnosti a poznatky zohľadňujúce regionálne špecifiká. Skúsených vedúcich krúžkov môžu odporúčania inšpirovať k novým činnostiam a k novým pohľadom na edukačný proces. Poslaním vedúcich DRK je vychovať všestranných rybárov, ktorí sa k ostatným ľudom a k prírode správajú s úctou a rešpektom. Rybársky šport má slúžiť ako prostriedok spoznávania prírody a seba samého. Nemal by byť nástrojom pestovania nezdravej súťaživosti a egocentrizmu. Medzipredmetový charakter tejto činnosti umožňuje rôznorodú paletu práce s deťmi a záleží na vedúcom ako sa s touto problematikou vysporiada. Vzniká veľký priestor na to, aby sa učenie stalo procesom s neutíchajúcou túžbou po objavovaní nového.

Obsah učiva

Tematické okruhy vzdelávania:

 • zákon o rybárstve a vykonávací predpis,
 • základy ichtyológie,
 • ekológia vodných tokov,
 • botanika brehových porastov,
 • základy entomológie (náuka o hmyze),
 • základy hydrológie a klimatológie (vodný cyklus, význam lesa, vodozádržné opatrenia).

Tematické okruhy formovania postojov a hodnotovej orientácie:

 • zaobchádzanie s rybami,
 • privlastňovanie rýb,
 • vzťah k vode, životu v nej a k životu okolo nej,
 • aktívna ochrana životného prostredia,
 • pretekárska etika,
 • správanie sa pri vode a úcta k starším,
 • rešpekt voči pravidlám a rybárskej legislatíve.

Praktické činnosti:

 • praktický lov rýb,
 • rybolovná technika (ihrisko,telocvičňa),
 • príprava k športovej činnosti (všetky disciplíny LRU a RT),
 • výroba umelých nástrah a pomôcok (umelé mušky, prívlačové nástrahy, plaváky, závažia a pod.),
 • viazanie montáží všetkých povolených spôsobov rybolovu,
 • čistenie brehov a toku od komunálneho odpadu,
 • vytváranie vodozádržných opatrení (hradenie bystrín a pod.),
 • výsadba brehovej vegetácie,
 • exkurzie do rybochovných zariadení, podvodného tunela (napr. Živá voda Modrá),
 • účasť na športovej činnosti OZ SRZ,
 • účasť na celoslovenskej súťaži Zlatý blyskáč,
 • účasť na športovej činnosti SZŠR a medzinárodných podujatiach.

Metódy a zásady v edukačnom procese

Skupiny mladých rybárov a rybárok bývajú zložené z detí rôzneho veku alebo rôznej úrovne poznania rybárskej problematiky. Preto treba vyučovanie prispôsobovať konkrétnemu zloženiu skupiny a aktuálnym podmienkam. Tematickým okruhom venujeme pozornosť v takom rozsahu a hĺbke, aká je primeraná predovšetkým veku detí v skupine.

Špirálové učenie

Počas mnohoročnej práce v DRK sa ako veľmi efektívne prejavilo špirálové učenie. Základom takéhoto edukačného prístupu je venovať sa v skupinách nováčikov jednotlivým tematickým okruhom iba v základných obrysoch s iba nevyhnutným množstvom poznatkov, ktoré si ľahko dokážu zvnútorniť na základe aktuálnych poznatkov a zručností. Nezachádzať do podrobností a nesnažiť sa sprostredkovať deťom všetko, čo o danej problematike vieme. Počas roka sa pri rôznych príležitostiach opätovne vracať k jednotlivým témam a „nabaľovať“ čoraz viac podrobností a rozvíjať ich. Treba hľadať súvislosti vo všetkom čomu sa aktuálne venujeme a pri každej príležitosti o nich diskutovať. Opätovný návrat k témam v skupinách skúsených mladých rybárov a rybárok v ďalšom roku vyžaduje hlbší prienik do problematík, s ktorými sa v minulom roku alebo v niekoľkých rokoch už zaoberali. V tomto momente je nesmierne dôležité venovať pozornosť inovácii obsahu učiva a praktických činností. Takéto skúsené deti sa v opačnom prípade začínajú nudiť a pocit zbytočne stráveného času na krúžku sa prejavuje v častých absenciách.

Málotriedky

Často sa vyskytujúcim problémom vedúcich DRK je rôzne vekové zloženie detí v jednej skupine alebo je skupina zložená zo skúsených rybárov a aj z nováčikov. Základný obrys učiva by skúsenejších žiakov mohol nudiť a hlbší prienik do problematiky alebo odbornejšia diskusia by mohla spôsobiť, že mladší žiaci sa strácajú a nedokážu držať krok. Nájsť v takomto prípade ideálne riešenie býva náročné. V krúžkoch s malým počtom detí alebo v krúžkoch s jediným vedúcim, ktorý si nemôže dovoliť deti rozdeľovať do niekoľkých skupín je potrebné postupovať podobne ako je tomu v málotriednych školách (kde jeden učiteľ súčasne vyučuje niekoľko ročníkov). Takéto vyučovanie nesie skôr znaky výchovy v rodine a umožňuje zapájanie celej komunity rybárov, rodičov a priateľov. Špirálové učenie nám opäť môže byť užitočné pri vytváraní celkovej koncepcie hodiny. V zmiešaných skupinách je treba začať vo vybranej teoretickej téme len v základných obrysoch so zameraním na tých najmenších v skupine. Prví strácajú pozornosť a veľmi skoro vyžadujú zmenu činnosti – najlepšie praktickú, pri ktorej môžu niečo vytvárať – hrať sa. V tejto chvíli prichádzajú na pomoc starší žiaci, ktorí vďaka absolvovaniu minulého (minulých) ročníkov už nadobudli určitú úroveň zručností a radi sa o svoju spôsobilosť podelia a často aj pochvália. Treba však predísť situácii, pri ktorej by starší žiaci nadobudli pocit, že sú pravidelne využívaní a na krúžok chodia iba preto aby uľahčili prácu vedúcemu krúžku. Ideálne je, keď na každej hodine privítame nejakého zaujímavého hosťa či už skúseného pretekára v niektorej disciplíne LRU alebo RT, skúseného rybára, hospodára, predsedu alebo iného člena výboru, člena rybárskej stráže, obchodníka, ichtyológa alebo chovateľa rýb. Podľa toho pred začatím hodiny vyberieme teoretickú tému a ľahko premostíme do praktickej ukážky, diskusie z praxe alebo nejakej tvorivej činnosti, užitočnej pri rybolove alebo na súťaži. Všeobecne platí, že ak sme nútení mať hodinu v triede, treba začínať teoretickými diskusiami na začiatku hodiny a najneskôr po hodine začať realizovať praktickú činnosť (výrobu umelých nástrah, RT v telocvični a pod). Významnou pomocou z hľadiska hladkého priebehu a často aj zmierňovania finančných nákladov na chod krúžku je zapájanie rodičov, ktorí sú ochotní pomáhať. Uvedené prístupy realizácie edukačného procesu a zásady môžeme samozrejme aplikovať aj keď máme v triede rovnako skúsené deti rovnakého veku.

Skupinové vyučovanie

Ďalším osvedčeným prístupom je skupinová práca. Jej podstatou je hľadanie riešení v úzkom pracovnom kolektíve, kde najdôležitejšími vlastnosťami sú úcta voči druhému a záujem o spoluprácu. Deti prirodzene pochopia, že ak sa ktorýkoľvek zo skupiny začne správať egocentricky alebo začne z akéhokoľvek iného dôvodu vyrušovať ostatných, stane sa skupinová práca nefunkčnou. Najdôležitejším pravidlom, ktoré treba čo najskôr s deťmi prediskutovať, je „vždy hovorí iba jeden člen“. Otázkami „Čo môže nastať?“, „Prečo je toto pravidlo dôležité?“ môžeme rozvinúť zaujímavú diskusiu. Neskôr v prípade, ak sa nám začína situácia vymykať, môžeme sa na túto diskusiu odvolávať: „Aké bolo naše spoločné a najdôležitejšie pravidlo? Pripomeňme si prečo je tak veľmi dôležité.“ Ak sa nám podarí skupinu dostať na takúto úroveň komunikácie, skupina ako celok prípadného narušiteľa tohto pravidla sama utíši (vedúci nemusí okrikovať deti). Všetci cítia, že iba ak rešpektujú seba navzájom a dodržiavajú sa určité pravidlá, môže sa skupinová práca podariť. Pri rozdelení žiakov do skupín nie je potrebné ani vymýšľať nejaké súťaže a vyhodnocovať úroveň dosiahnutých výsledkov. Prirodzená rivalita medzi skupinami sa dostaví sama bez toho aby sme pre to čokoľvek urobili. Náročnou časťou pre vedúceho je naopak hľadať silné stránky a to čo sa podarilo pri všetkých skupinách aj pri tých najslabších. Netreba vyzdvihovať nedostatky – tie si deti uvedomia sami rovnako rýchlo ako si vedia vyhodnotiť, ktorá skupina mala najlepší výsledok. Nadmerné zameriavanie sa na výkon, hodnotenie a porovnávanie môže u detí veľmi často vyvolať sklamanie a nízke sebahodnotenie. Dieťa stratí záujem o krúžok aj o rybárstvo, pritom malo potenciál rozvinúť svoje zručnosti o rok o dva neskôr. A v prípade, ak by sa mu aj po rokoch nedarilo tak dobre ako ostatným, môže sa stať veľmi cenným členom kolektívu pre svoje osobnostné vlastnosti. Skupinová práca rozvíja samostatnosť, je priestorom pre tvorivú činnosť, motivuje k sebazdokonaľovaniu, kooperácii v skupine a vedie deti k zodpovednému prístupu v akejkoľvek činnosti. Pestovanie sociálnych zručností je z nášho pohľadu mimoriadne dôležité pre budúcnosť detí, predovšetkým pre ich ďalšie pôsobenie v OZ SRZ, športových kluboch, a aj medzi bežnými rybármi.

Heuristická metóda a motivovanie detí

Uvedené edukačné postupy možno doplniť ešte o niekoľko ďalších zásad a metód, ktoré sa počas praxe ukázali ako veľmi zmysluplné. Výklad vedúceho krúžku by nemal byť monológom, pri ktorom deti počúvajú a niečo si značia či dokonca píšu niečo nadiktované. Ak chceme dosiahnuť, aby deti vnímali hodinu v DRK ako niečo, kde sa dozvedia niečo pre nich zaujímavé alebo v lepšom prípade sami pre seba objavujú niečo nové, musíme neustále vytvárať situácie, ktoré to umožňujú. Vychádzame opäť zo skúseností skupiny, s ktorou pracujeme. Pýtame sa najskôr na poznatky, ktoré predpokladáme, že deti ovládajú. Vychádzajúc z odpovedí detí smerujeme prostredníctvom otázok diskusiu tam, kde potrebujeme. Deti sami začnú odhaľovať napríklad príčiny a dôsledky javov v prírode, odhalia význam jednotlivých druhov montáží v rybolove alebo pochopia prečo vyhláška zákona niečo zakazuje. Každá takáto diskusia samozrejme vyžaduje čas a maximálnu koncentráciu vedúceho diskusie, aby sa nezačala uberať iným smerom ako je potrebné. Nie je to však strata času, pretože odpovede na nespočetné množstvo otázok hľadajú deti a nie vedúci. Tento moment sa javí ako mimoriadne dôležitý v celom procese. S takouto diskusiou prichádzajú zvady a protichodné názory ale aj argumenty a dôkazy. Napokon deti vyriešia sporné otázky (niekedy vplyvom správne mierenej doplňujúcej otázky vedúceho). Keď na konci diskusie celý kolektív zhrnie poznatky do najdôležitejších bodov je najväčšia pravdepodobnosť, že zostanú skutočne zapamätané a začlenené do doterajšej skúsenosti. Nie je väčšej chyby ako sa prerieknuť pred deťmi a priskoro prezradiť správnu odpoveď. Ak by toto bolo pravidlom uberáme deťom „vietor z plachiet“, chuť objavovať, pýtať sa a premýšľať.

Prepojenie s praxou a hľadanie súvislostí

Každý novonadobudnutý poznatok musí nejakým spôsobom súvisieť s praxou alebo musí byť dôležitý pre ďalšie objavovanie v konkrétnej diskutovanej téme. Samoúčelný fakt, ktorý nijako nesúvisí s pochopením alebo praktickou činnosťou sa čoskoro stáva zabudnutým. Všetko so všetkým súvisí a tieto súvislosti sú najlepším spôsobom upevňovania novonadobudnutého. Rybárstvo v sebe spája rôzne oblasti ľudského poznania a poskytuje priestor páve pre takéto objavovanie súvislostí a rozvoj analytického a kritického myslenia.

Osobnosť vedúceho DRK

Elektronická učebnica, ktorá je súčasťou týchto metodických odporúčaní, by mala slúžiť iba ako pomôcka redukujúca čas na prípravu vedúceho. Predstavuje širokú paletu možností a tém, ktoré môžu tvoriť obsah učiva v DRK. Treba mať však na pamäti, že ťažiskom by mali byť praktické činnosti a rybolov v prírode. Iba tak sa dá reálne rozvíjať pozitívny vzťah k prírode a športovému rybolovu. Mimoriadne dôležité je, aby vedúci krúžku vždy k deťom pristupoval milo a priateľsky, a nikdy nedal na sebe poznať únavu, rozčúlenie alebo zlú náladu spôsobenú zdravotnými či osobnými problémami. Nervózny vedúci = škodlivý vedúci. Je naopak potrebné, aby v sebe pestoval zručnosť improvizácie a inovácie edukačného procesu. Celoživotný proces sebavzdelávania a sebazdokonaľovania sa vedúceho krúžku je zárukou, že nikdy neprestane byť pre deti zaujímavý, a že ho neopustí chuť do ďalšej práce. Deti vedúcemu toto jeho úsilie veľmi skoro odplatia svojou aktivitou a výsledkami svojej práce. Už nikdy nebude musieť kontrolovať dochádzku a hľadať spôsoby ako deti prinútiť navštevovať detský rybársky krúžok. Stáva sa pre deti zaujímavou osobnosťou, ktorú deti radi opäť vidia, počúvajú a trávia svoj voľný čas.

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *