Celoslovenské stretnutie vedúcich krúžkov

2. 10. 2022

Kysucké Nové Mesto

Podrobná správa o priebehu podujatia s videozáznamom a odkazmi na mediálne výstupy (v závere článku).

Od poslednej série celoslovenských stretnutí vedúcich rybárskych krúžkov v roku 2019 sa po 2 ročnej prestávke v Mestskom kultúrno-športovom stredisku v Kysuckom Novom Meste stretlo 27 vedúcich krúžkov a pozvaných hostí. Pozvánku na stretnutie vedúcich dostali všetci štatutári organizačných zložiek Slovenského rybárskeho zväzu (OZ SRZ), ktorí majú aktualizovaný kontakt na svojich internetových stránkach a okolo 120 vedúcich krúžkov. Svoju neúčasť na stretnutí ospravedlnili buď mailom, alebo telefonicky približne 15 vedúci krúžkov, z čoho možno predpokladať, že okolo polovice ba možno aj viac ako polovica vedúcich buď zanechala v posledných dvoch rokoch túto činnosť, alebo nemajú záujem o spoluprácu na celoslovenskej úrovni. Nemalý podiel na neúčasti vedúcich pripisujeme nečinnosti v tejto oblasti na celozväzovej úrovni v posledných 2 rokoch a neaktuálnosti e-mailových kontaktov.

Občianske združenie Deti a mládež slovenského rybárstva o. z. (DMSR)

Úvod stretnutia bol venovaný iniciatíve založiť občianske združenie naprieč celým Slovenskom, ktoré nadväzuje na prácu sekretariátu SRZ v rokoch 2017 – 2020. Toto združenie vzniklo priamo z iniciatívy vedúcich krúžkov, aby sa pokračovalo v metodickej, koordinačnej a materiálnej pomoci pre prácu s deťmi a mládežou. Prezentované boli stanovy združenia so zameraním na jeho cieľ, ktorým je spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy a s inými právnickými a fyzickými osobami v oblasti tvorby podmienok pre rozvoj práce s mládežou, výchovy a vzdelávania mladej generácie rybárov, ktorí nadobúdajú okrem vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti rybárstva aj spolupatričnosť k Slovenskému rybárskemu zväzu, proaktívny vzťah k ochrane životného prostredia a osvojujú si pevné postoje v otázkach rybárskej etiky. Dôraz bol kladený predovšetkým na spolupatričnosť a celistvosť SRZ, aby táto iniciatíva, ktorá vzišla spomedzi členov SRZ a jej jediným poslaním je vytvárať lepšie podmienky pre rozvoj práce s deťmi a mládežou v oblasti rybárstva, bola vnímaná ako sceľujúcim elementom. Udalosti posledných rokov spojené so zmenami v SRZ poukázali na potrebu existencie platformy, ktorej existencia nebude bezprostredne závislá od ideových a hodnotových postojov jednotlivcov z radov najvyšších funkcionárov SRZ. V závislosti od miery podpory a prevzatia zodpovednosti zo strany SRZ bude občianske združenie DMSR smerovať svoje aktivity a upravovať výšku členských príspevkov.

Zvlášť aktuálne je zapojenie združenia pre získavania rôznej podpory či už z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, environmentálnych fondov na podporu vzdelávania a ďalších zdrojov podpory vzdelávania. Stanovy na rozdiel od stanov SRZ boli koncipované tak, aby umožňovali takúto formu finančnej podpory. V minulosti boli práve stanov SRZ prekážkou pre získavanie podpory na vzdelávanie.

Ďalej bol prezentovaný význam a prínos občianskeho združenia z pohľadu vedúcich detských rybárskych krúžkov (DRK) v SRZ. Podrobne boli diskutované nasledujúce okruhy potenciálnych prínosov DMSR:

 • Spájať všetky rybárske krúžky na celom Slovensku, mládežnícke športové kluby a združenia zaoberajúce sa prácou s deťmi a mládežou.
 • Spoločná stránka, ktorej súčasťou je spoločný termínový kalendár je platformou, na ktorej prezentuje svoju činnosť každý, kto má záujem. Zároveň má možnosť propagovať podujatia organizované vo svojom regióne.
 • Sprostredkovať priamy kontakt medzi vedúcimi krúžkov a jednotlivými odvetviami športovej činnosti SZŠR. V tomto bode bol predstavený dobrý príklad z praxe a funkčný model spolupráce vedúcich krúžkov a predsedom LRU Mucha SZŠR Michalom Leibiczerom. Na Zlatom blyskáči 2018 v Ružomberku bolo do súťaže zaradené muškárenie. V nasledujúcich dvoch rokoch 2019 Spišská Stará Ves a 2020 Stará Ľubovňa v súťaži mladých muškárov postupne pribúdalo čoraz viac. Muškáreniu sa začali venovať krúžky, ktoré dovtedy túto disciplínu nerobili. Zároveň v rokoch 2020-21 Michal Leibiczer zorganizoval sériu detských letných táborov a ligových pretekov, kde boli prizývané deti z Blyskáča. V období posledných 10 rokov pred organizovaním uvedených podujatí juniorská muškárska liga pozostávala z malého počtu detí a po mnohé ročníky ani ligu neotvorili z dôvodu nízkeho záujmu. Po 3 rokoch úzkej spolupráce vedúcich s predsedom a členmi LRU Mucha má dnes muškárska liga 40 juniorských pretekárov a reprezentáciu, ktorá sa zúčastnila na majstrovstvách sveta v Taliansku. Podobne pri zakladaní a rozvíjaní juniorskej kaprovej ligy Slavomír Drozd využil sieť kontaktov a dobré vzťahy medzi vedúcimi, ktoré vznikli na Zlatom blyskáči a na celoslovenských stretnutiach vedúcich. Takýto model spolupráce je možné reálne uplatniť pri rozvoji juniorskej športovej činnosti v ostatných odboroch LRU v SZŠR a Slovenským zväzom rybolovnej techniky (SZRT).
 • Vytvárať metodologickú základňu pre vyučovanie v DRK. Vytvárať edukačný program pre DRK. Podrobne bol edukačný program vysvetlený neskôr pri prezentácii stránky www.detiamladezsr.sk.
 • Organizovať podujatia celoslovenského charakteru súťaže, detské letné tábory a iné. Člen valného zhromaždenia a ekonóm združenia Martin Roth predstavil ekonomický model fungovania detského letného tábora. Skúsení vedúci krúžkov mohli viesť celoslovenské detské letné tábory s administratívnym zabezpečením zo strany DMSR a za primeranú odmenu.
 • Zabezpečovať poradenstvo a servis v oblasti získavania podpory formou grantov a dotácií zo samosprávy, štátnej správy alebo iných subjektov podporujúcich prácu s deťmi. Plánujeme postupne zaškoliť projektových manažérov, ktorí budú spracúvať regionálne, celoslovenské ale aj cezhraničné projekty pre DRK v SRZ.
 • Umožňovať DRK využívať poukázané 2% z daní na svoju činnosť v rozsahu aký určuje §50 Zákona o dani z príjmov a stanovy DMSR. Táto forma pomoci je určená predovšetkým DRK, ktoré nemajú dostatočnú podporu zo strany vlastnej OZ SRZ.
 • Sprostredkovať a distribuovať materiálnu podporu od najvýznamnejších podporovateľov práce s deťmi a mládežou. V súčasnosti prisľúbili podporu všetci sponzori práce s deťmi a mládežou, ktorí podporovali DRK v rokoch 2017 – 2020.

Občianske združenie začalo svoju činnosť v zložení:

Dušan Jaššo, Kysucké Nové Mesto – predseda, člen valného zhromaždenia,

Miroslav Matis, Trstená – člen valného zhromaždenia,

Martin Roth, Poprad – člen valného zhromaždenia,

Daniel Poničan, Zvolen – predseda dozornej rady,

Zdenko Matušiak, Rimavská Sobota – člen dozornej rady,

Slavomír Drozd, Poprad – člen dozornej rady.

Internetová stránka www.detiamaldezsr.sk

 • V rubrike vzdelávanie stránka poskytuje metodologickú podporu pre vedúcich rybárskych krúžkov.
  • Spustený a v tomto roku overený je už e-learning. Formou samostatného testovania si deti overujú svoje poznatky z oblasti rybárskej legislatívy, etiky a základov ichtyológie. Vedúci krúžku priebežne sleduje úspešnosť vyplňovania testov deťmi v procese samovzdelávania. Program automaticky opravuje a priebežne vyhodnocuje jednotlivé pokusy testovania. Dieťa si spätne dokáže sledovať, ktoré odpovede neboli správne a zároveň, aký je jeho pokrok v úspešnosti vyplňovania.
  • Podkategória metodika predstavuje metodické odporúčania pre začiatočníkov, ale aj skúsených vedúcich krúžkov. Opisuje ciele a poslanie vedúceho DRK, obsah učiva, v ktorom sú uvedené tematické okruhy vzdelávania, formovania postojov a praktických činností. Ďalej sa venuje metódam a zásadám v edukačnom procese, najmä špirálovému učeniu, problematike málotriedok, skupinovému vyučovaniu, heuristickej metóde a motivácii detí, prepojeniu s praxou a osobnosti učiteľa. V štádiu prípravy sú témy s názvami ako založiť DRK a online vyučovanie. V súčasnosti sú v podkategórii metodika zverejnené dva celoročné plány, z ktorých si vedúci pri tvorbe vlastného celoročného plánu v centre voľného času môže zobrať inšpiráciu. Plán je vytvoriť jeden spoločný, ktorý by mal niekoľko variant. Vedúci DRK by si tak vyskladal vlastný plán, v ktorom zohľadňuje regionálne špecifiká. Ďalej rubrika obsahuje učebné pomôcky, odkazy na stránky a dôležité kontakty.
  • Podkategória elektronická učebnica bude nadväzovať na metodické odporúčania a bude ťažiskom vzdelávacieho programu. Vedúci krúžkov si vyberie tému podľa vlastného ročného plánu príp. aktuálnej situácie. Nemusí venovať toľko času na prípravu ako je tomu v súčasnosti. Elektronickú učebnicu budú vytvárať všetci vedúci, ktorí majú záujem zdieľať svoje skúsenosti. Pre každú oblasť bude stanovený garant, ktorý koordinuje konečnú podobu jeho rubriky na internetovej stránke. Neskôr v diskusii ponúkol svoju prezentáciu o rybích zmysloch Jaroslav Heler.
  • Posledná podkategória rubriky vzdelávanie sa venuje športovej výchove. V súčasnosti obsahuje odkaz na internetovú stránku SZŠR, súťažné pravidlá LRU, stránku SZRT, linky na materiálne zabezpečenie rybolovnej techniky (RT), ukážka RT a stavbu RT trate.
 • Ďalšia rubrika s názvom práca s deťmi v OZ slúži na prezentáciu činnosti jednotlivých krúžkov. Vedúci budú môcť zverejňovať články o svojej činnosti v rámci krúžku, propagovať letné tábory a súťaže celoslovenského charakteru. Kľúčový sponzor pán Zoltán Nagy výrobca krmív značky Rypomix prejavil záujem o opätovnú podporu práce s deťmi, ako to bolo v rokoch 2017-2020. Vedúci krúžkov mali za úlohu zdokumentovať ľubovoľným spôsobom svoju činnosť – buď prácu v krúžku, letný tábor alebo súťaž. Príspevok bol podmienkou pre podporu v ďalšom roku. Takýto spôsob podpory bol spravodlivý a transparentný, pretože vedúci dostal toľko krmiva, koľko mal detí v krúžku, informoval zväz o svojej činnosti a sponzor mal istotu, že sa jeho materiálna podpora dostala do správnych rúk. Pán Nagy vyslovil prosbu o znovunaštartovanie takejto spravodlivej a transparentnej celoplošnej podpory a požiadal predsedu DMSR, aby oslovil všetky občianske združenia a športové spolky, ktoré sa zaoberajú prácou s deťmi a mládežou a navrhol im spoluprácu. Podpora je v posledných 2 rokoch nekoordinovaná a o činnosti neexistuje evidencia na jednom mieste. Zverejňovanie svojej činnosti v tejto rubrike je cesta ako celý proces opäť sprehľadniť.
 • V rubrike legislatíva sú v súčasnosti stanovy DMSR a prihlášky do združenia pre deti a vedúcich. Bude obsahovať smernice a ďalšie potrebné legislatívne dokumenty. Finalizuje sa tiež príprava ochrany osobných údajov. Prihlášky sú taktiež vypracované firmou zaoberajúcou sa poradenstvom a zabezpečovaním GDPR.
 • Kľúčovou rubrikou pre činnosť celoslovenského charakteru a pre organizovanie regionálnych podujatí pre deti a mládež je termínový kalendár. Absencia podobného centrálneho bodu pre pracovníkov s deťmi a mládežou je dlhodobým problémom. Neustále kolízie jednak znižujú počty pretekárov na jednotlivých súťažiach, a zároveň komplikujú vedúcim krúžkov organizačné zabezpečenie účasti na pretekoch.

Návrh modelu spolupráce na celoslovenskej úrovni medzi organizátormi mládežníckych športových podujatí SZŠR a vedúcimi krúžkov, ktorí organizujú športové podujatia:

V januári príslušného kalendárneho roka by mohli predsedovia jednotlivých odborov SZŠR poskytnúť ešte neschválené návrhy juniorských termínových kalendárov. Tie by sa zapracovali do spoločného kalendára DMSR. Na základe termínov SZŠR by ostatní vedúci prispôsobili termíny svojich pretekov a navrhli ich na schválenie na svojich výročných členských schôdzach v priebehu marca. Prípadné ďalšie zmeny v návrhoch termínov na zasadnutiach jednotlivých odborov môžu organizátori ďalej koordinovať s už existujúcim termínovým kalendárom.

Člen valného zhromaždenia zabezpečujúci informačné technológie Miroslav Matis prezentoval ako by mohli byť akcie v termínovom kalendári propagované na stránke a sociálnych sieťach a ako môžu byť prepojené s navigačným softvérom.

•           Rubrika aktivity predstavuje súhrn aktivít občianskeho združenia DMSR počas celého roka.

•           Rubrika hospodárenie zatiaľ obsahuje link na transparentný účet DMSR. Členské príspevky, poukázané 2% z dane, sponzorské dary rovnako ako aj podpora zo štátneho rozpočtu a fondov sú verejnými prostriedkami. Preto považujeme za prirodzené, aby všetky finančné operácie bolo možné sledovať na transparentnom účte.

•           Posledná rubrika kontakty bude aktualizovaná v priebehu nasledujúcich rokov a dopĺňaná o kontakty vedúcich krúžkov, ktorí sú členmi DMSR.

Príručka mladého rybára

V septembri tohto roka sa uskutočnilo stretnutie členov valnej hromady DMSR a majiteľa časopisu Slovenský rybár Pavlom Hozom. Výsledkom stretnutia bola dohoda o spolupráci na vytvorení Príručky mladého rybára. Príručka mladého rybára bude brožúrka vo veľkosti povolenky. Bude obsahovať niekoľko málo strán, na ktorých budú stručne vysvetlené a graficky znázornené najdôležitejšie vedomosti z rybárskej praxe a rybárskej legislatívy. V závere brožúrky budú mať priestor podporovatelia práce s deťmi a mládežou, kde každý na jednej strane bude môcť stručne prezentovať, ako sa jeho výrobok má správne používať. Táto časť príručky nebude len obyčajnou reklamou, ale bude zároveň návodom a svojim spôsobom didaktickou pomôckou. Stanoví sa symbolický poplatok, aby ju mohli rodičia zakúpiť každému mladému rybárovi pri predaji povolení. Bude aktualizovaná každý rok a DMSR tak bude mať svoju prvú tlačovinu. Na stretnutí bol prezentovaný celý obsah vytvorenej príručky.

GDPR, prihlášky, členské príspevky

Vzhľadom k charakteru činnosti združenia bolo potrebné osloviť firmu, ktorá sa zaoberá implementáciou zákona o ochrane osobných údajov. Vytvorili nám prihlášky a čoskoro dodajú ostatné potrebné dokumenty na zverejnenie. Zároveň budeme konzultovať a dopĺňať potrebné dokumenty pri zapájaní sa do medzinárodných podujatí. Členovia združenia na základe podpisu člena príp. zákonného zástupcu budú súhlasiť so spracovávaním osobných údajov pri spracúvaní prihlášok, pri práci s osobnými údajmi pri žiadostiach o podporu alebo v ubytovacích zariadeniach, kde sa budú konať podujatia. Budú súhlasiť so zverejňovaním mena na výsledkových listinách súťaží a zverejňovaním fotodokumentácie.

Prihlášky za člena sú na stiahnutie na stránke www.detiamladezsr.sk v rubrike tlačivá pre vedúcich a zároveň v rubrike legislatíva. K problematike členských príspevkov sa okrem predsedu vyjadril aj ekonóm Martin Roth. Je potrebné zabezpečiť príjem do združenia, ktorý pokryje jeho základný chod. Internetová stránka, distribúcia krmív, cestovné náklady, účtovníctvo, GDPR a pod. Navrhlo sa členské stanoviť za dospelého člena 1€ a za dieťa 5€. Prihlasovať sa môžu začať deti a vedúci od nasledujúceho týždňa. Členské sa do konca roka upraví na základe komunikácie so SRZ po októbrovom sneme. Členské sa bude platiť od 1.1. 2023 do 31.3.2023 a bude platné pre rok 2023. Na stretnutí sa v následnej diskusii zhrnuli všetky benefity vyplývajúce z členstva, okrem metodickej a materiálnej podpory vyzdvihol predseda dozornej rady Daniel Poničan predovšetkým marketingovú podporu a legislatívne krytie v prípade zastrešenia rôznych podujatí, ktoré vedúci budú počas roka organizovať.

Navrhovaný spôsob spolupráce so SRZ

Štruktúra na sekretariáte SRZ:

•           Referent na sekretariáte SRZ – korešponduje s činnosťou predsedu DMSR viď. stanovy DMSR.

 • 8 krajských referentov SRZ
  • koordinujú činnosti na úrovni kraja,
  • organizujú školenia,
  • sprostredkujú komunikáciu Rada Žilina – práca s deťmi v OZ SRZ,
  • vytvárajú podmienky pre rozvoj práce s deťmi v regióne, náborová činnosť do radov vedúcich,
  • informujú vedúcich o možnostiach získania finančnej podpory prostredníctvom grantov v regióne,
  • distribuujú materiálnu podporu,
  • informujú o činnostiach a podujatiach vo svojom kraji (aktualizujú termínový kalendár, zverejňujú články a pod.).

Zlatý blyskáč

Počas posledných 2 rokov členovia organizačného tímu dostávali opakovane podnety a požiadavky na zorganizovanie Zlatého blyskáča. Sekretariát SRZ v rokoch 2021 a 2022 súťaž Zlatý blyskáč v termíne dohodnutom na celoslovenských stretnutiach vedúcich (posledný júnový víkend) nezorganizoval. Po urgencii zo strany vedúcich v máji 2021 bol určený termín na začiatok septembra počas pracovného týždňa. Výzva nesmerovala vedúcim krúžkov ale iba štatutárom OZ. Podľa dostupných informácii sa prihlásilo na tento termín veľmi málo družstiev. Mnohí zúčastnení vyzdvihli úroveň posledných Zlatých blyskáčov. Zúčastnení diskutovali o priaznivých dopadoch nie len v oblasti športovej činnosti ale predovšetkým v nadväzovaní spolupráce medzi vedúcimi a vzniku priateľstiev medzi deťmi. Zaujímavou skutočnosťou je, že mnohé zúčastnené deti na slovenskom Zlatom blyskáči a na medzinárodnom kole Zlatá udice – Zlatý blyskáč vo Vodňanoch sa neskôr začali venovať štúdiu rybárstva. Zúčastnení vedúci predovšetkým vyzdvihli význam Zlatého blyskáča ako stmeľujúceho elementu v SRZ.

Príhovor hosťa Bohuša Cintulu – kandidáta na tajomníka SRZ

V úvode svojho príhovoru vyzdvihol spoluprácu s referentom pre prácu s deťmi a mládežou pri pokuse o tvorbu rozpočtu pre prácu s deťmi v minulosti. Skritizoval súčasné vedenie SRZ, že jednak zastavilo aktivity na podporu práce s deťmi a neskôr po odchode referenta v roku 2020 vôbec nepokračoval sekretariát SRZ v tejto činnosti. Zdôraznil, že veľmi významnú úlohu v celkovom smerovaní a rozvoji SRZ má Rada SRZ a zloženie tohto kolektívneho orgánu je kľúčové. Prácu s deťmi považuje za jednu zo svojich priorít kvôli skutočnosti, že práve vedúci krúžkov vplývajú na formovanie mladej generácie rybárov. Akých mladých rybárov vychováme, takí nás budú zastupovať vo výboroch OZ SRZ, na sneme a v Rade SRZ. Vyzdvihol iniciatívu založiť združenie DMSR predovšetkým kvôli možnosti čerpať finančné prostriedky na prácu s deťmi z iných zdrojov ako členských príspevkov.

Diskusia k predneseným témam

Diskusia sa otvorila problematikou letných táborov. Ďalej sa niesla problematikou nízkeho ocenenia práce vedúcich krúžkov v rámci OZ SRZ. Prebrali sa ďalšie možnosti využitia združenia na podporu práce vedúcich. Jaroslav Heler spomenul množstvo rád a odporúčaní, ktoré získal počas posledných rokov vo svojom občianskom združení. Prezentoval úspešnú environmentálnu iniciatívu Deň zo zeme a možnosť zapojiť do akcie vedúcich krúžkov z celého Slovenska. Podelil sa o skúsenosti s výzvami samosprávy, bánk a iných subjektov. Prezentoval svoju prácu v klubovni pri Sĺňave a ponúkol priestory na využitie pre vedúcich krúžkov. Miroslav Matis navrhol Jaroslavovi Helerovi, že by chcel vytvoriť na stránke združenia rubriku rady od Jara Helera. Rozprúdila sa diskusia o úlohe DMSR v procese športovej výchovy. Miroslav Matis vysvetlil význam vzájomnej informovanosti na jednej stránke. Zostrih celej diskusie je pod článkom.

Prednáška vedúcich krúžkov Jána Flajsa a Antona Ošťadnického

MO SRZ Dolný Kubín

Vedúci krúžkov prezentovali svoju prácu v DRK. Ich prínos spočíva predovšetkým v založení celoslovenských muškárskych pretekov Oravský potočník na rieke Zázrivka. Pohárové preteky boli zaradené do muškárskej ligy. Tieto juniorské muškárske preteky sa tešia čoraz väčšej obľube nie len kvôli prekrásnemu prostrediu prírodného charakteru riečky plnej rýb v národnom parku Malá Fatra, ale aj vďaka dobrému organizačnému zabezpečeniu. Ďalším podujatím s veľmi významnou sponzorskou podporou sú prívlačové preteky Párnická plandavka. Zúčastnení vedúci boli pozvaní, aby sa v ďalších ročníkoch zapojili do týchto pretekov. Nemálo významné boli úspechy detí z ich krúžkov na celoslovenských podujatiach.

Prednáška Jaroslava Helera o vedení DRK s ukážkou vyučovacej hodiny

MO SRZ Vrbové

Jaroslav Heler začal svoju prednášku voľným rozprávaním príbehov z praxe skúseného vedúceho DRK. Podrobne popísal zábavnú vedomostnú súťaž, ktorú pravidelne aplikuje pri vedení krúžku. Vedúci krúžkov sa zahrali na deti a Jaroslav Heler dával súťažné otázky. V závere svojej prednášky ukázal ako učiť deti viazať presné nadväzce. Zostrih celého stretnutia je pod článkom.

Na záver podujatia zástupca firmy Delphin Andrej Benka rozdelil vedúcim krúžkov časť sponzorskej podpory pre deti v DRK.

Úlohy, ktoré vyplynuli z celoslovenského stretnutia vedúcich DRK pre rok 2023

Navrhnúť spoluprácu výkonnému výboru SZŠR pri tvorbe spoločného termínového kalendára.

Do príručky mladého rybára doplniť prázdne kolónky do rubriky telefónne čísla a zrealizovať jej tlač do konca kalendárneho roka.

Určiť garantov pre tvorbu elektronickej učebnice pre jednotlivé disciplíny LRU a ďalšie tematické okruhy. Začať s vytváraním prezentácií.

Záväzne stanoviť výšku členských príspevkov pre rok 2023 do konca kalendárneho roka 2022.

Zapojiť sa do celoslovenskej environmentálnej iniciatívy Deň zo zeme.

Na základe ďalšej konzultácie s Jaroslavom Helerom vytvoriť rubriku Rady od Jara Helera na www.detiamladezsr.sk.

Nadviazať spoluprácu so SRZ po sneme 15.10.2022 a ponúknuť zorganizovanie Zlatého blyskáča 2023.

V Kysuckom Novom Meste dňa 14.10.2022

Deti a mládež slovenského rybárstva o. z.

Mgr. Dušan Jaššo – predseda

Ing. Miroslav Matis – člen valného zhromaždenia

Ing. Martin Roth – člen valného zhromaždenia

Videozáznam stretnutia a príspevky v médiách:

01 Privítanie a predstavenie stanov združenia

02 Význam združenia, spájanie, podpora,kontakty a spolupráca

03 Význam združenia, metodika

04 Význam združenia letné tabory, projekty, 2%

05 Internetová stránka 1. diel

06 Internetová stránka 2. diel

07 Príhovor primátora Ing. Mariána Mihladu, tajomníka MO SRZ KNM

08 Príručka mladých rybárov

09 Členské príspevky

10 Navrhovaný spôsob spolupráce so SRZ

11 Zlatý blyskáč

12 Príhovor kandidáta na tajomníka SRZ Ing. Bohuša Cintulu

13 Diskusia 1

14 Diskusia 2

15 Diskusia 3

16 Praca v DRK MO SRZ Dolný Kubín

17 Práca v DRK Jaroslava Helera, záver

Rozhovor Jaroslav Heler, Dušan Jaššo (zverejnený na FB a YouTube)

Vysielanie v RTVS príspevok začína 13:03

Komentáre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *